News


พงหลี จำหน่ายอาหารเฉพาะของห่อ และดีลิเวอรี่

เพื่อปฏิบัติตามข้อประกาศของกรุงเทพมหานคร  ห้ามมิให้ร้านอาหาร

จำหน่ายอาหารที่รับประทานในร้าน  อนุญาตได้เฉพาะห่อนำกลับบ้าน

พงหลีภัตตาคารจึงขอเรียนท่านลูกค้าว่าจะจำหน่ายอาหารแด่ท่านเฉพาะ

ของห่อกลับบ้านระหว่างเวลา 9.30 น. –  16.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค.

ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563  หรือตามที่จะมีประกาศจากทางการเป็นอื่น

          และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและเพื่อลดการออกจากที่อยู่

อาศัย   ทางร้านบริการส่งอาหารดีลิเวอรี่ในรัศมีไม่เกิน 4 กิโลเมตร 

โดยไม่คิดค่าส่ง

           จึงกราบเรียนมาเพื่อทราบ  และขอคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดอภิบาลให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรค

ผ่านพ้นสถานการณ์อันยากลำบากนี้ไปด้วยดีค่ะ

คณะผู้บริหารพงหลีภัตตาคาร

โทร. 02-2452352  , 02-6445037 , 02-2450040